Title สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม / อภิรัฐ คำวัง.
Author อภิรัฐ คำวัง
Published นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 176 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Added Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. ศูนย์ภารตะศึกษา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed